TT

Bang Chủ

Level

Tên Guild

Cấp Độ

Điểm Bang Hội

1
 DaiPhu 
  
 addddd  
 1 
 0 
2
 ThuongHao 
  
 BangHoiA  
 1 
 0 
3
 DaoKhach 
  
 BangHoo  
 1 
 0 
4
 KiemPT 
  
 KhanhA  
 1 
 0 
5
 CungThu 
  
 MauBang  
 1 
 0 
6
 Kiem 
  
 TestGuil  
 1 
 0